Menu  Kontrakty - Kontrakt V Linki
 
 

 
Kontrakt I

                 Budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy – Baldram – Kwidzyn, Budowa kanalizacji
                 sanitarnej w ul. Malborskiej w Kwidzynie.

Kontrakt II

                 Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu w ul. Łąkowej oraz ul. Krętej w
                 Kwidzynie, Budowa wodociągu w ul. Zimnej w Kwidzynie.

Kontrakt III

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Kolistej, Łamanej,
                 Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie.

Kontrakt IV


              
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Drzymały, Przyrzecznej,
                 Karowej w Kwidzynie, budowa wodociągu w ul. Górnej w Kwidzynie, Montaż urządzeń
                 podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem deszczowym nr 20 do rzeki
                 Liwy.


Kontrakt V

                 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Kwidzynie, budowa 
                 kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera w Kwidzynie,
                 Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na terenie byłej jednostki wojskowej przy
                 ul. 11- go Listopada w Kwidzynie, Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe
                 odprowadzane wylotem deszczowym nr 19 do rzeki Liwy.
 

              Zadanie 5a - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Kwidzynie
                
                 Przedmiotem Kontraktu jest:

                  ■ Wymiana 292 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200
                  ■ Budowa 432,0 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN500

                 Zadanie 5b
- Budowa kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy ul.
                 Hallera w Kwidzynie
                
                 Przedmiotem Kontraktu jest :

                  ■ Budowa 159,5 m kanalizacji grawitacyjnej DN800

                 Zadanie 5c
- Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na terenie byłej jednostki
                 wojskowej przy ul. 11- go Listopada w Kwidzynie
                
                 Przedmiotem Kontraktu jest:

                  ■ Wymiana 745,2 m sieci wodociągowej o średnicy DN25, DN32, DN40, DN50, DN63,  
                     DN90, DN110
                  ■ Wymiana 101,3 m przyłączy wodociągowych o średnicach DN25, DN32, Dn40,
                     DN63, DN90
                  ■ Budowa 880,7 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN160, DN200, DN250,
                     DN315, DN400, DN500
                  ■ Budowa 231,5 m przyłączy kanalizacji deszczowej DN160, DN200
                  ■ Budowa 136,8 m wpustów deszczowych DN160

                 Zadanie 5d
- Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane
                 wylotem deszczowym nr 19 do rzeki Liwy
                
                 Przedmiotem Kontraktu jest  jest podczyszczanie wód deszczowych wkładem
                 lamelowym. W miejscu lokalizacji urządzeń podczyszczających 
                 zaprojektowano przebudowę niezbędnych odcinków kanalizacji deszczowej.
                 Podczyszczane wody opadowe będą odprowadzane do rzeki Liwy przez istniejący wylot
                 deszczowy. Urządzenia podczyszczające dobrano tak, aby zapewnić odpowiednie
                 oczyszczanie wód deszczowych również dla przepływów Qmax. W projektowanym 
                 rozwiązaniu przyjęto technologie osadników wirowych.

Kontrakt VI

                 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kwidzynie.
 

Kontrakt VII

                 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fredry oraz ul. Kochanowskiego w Kwidzynie. 

Kontrakt VIII

                 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Miłosna w Kwidzynie. 

Kontrakt IX

                 Likwidacja lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baldram i Tychnowy.
 

Kontrakt X

                 Inżynier Kontraktu dla Kontraktów na roboty budowlane. 

Kontrakt XI

                 Dokumentacja techniczna, studium wykonalności.
 

Kontrakt XII

                 Prowadzenie działań informujących i promocyjnych.
 

 

 

 
         
           
  Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn