Menu  Seminarium podsumowujące Linki
 
 

 

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej  
  
i deszczowej oraz sieci wodociągowej   
               w aglomeracji Kwidzyn.


           Projekt dofinansowany ze środków Programu  
                       Operacyjnego Infrastruktura
                     i Środowisko (POIiŚ) w ramach:

                              Osi priorytetowej I
                     „Gospodarka wodno-ściekowa”


                                                         Działania 1.1
                                          „Gospodarka wodno-ściekowa
                                  w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”

Koszty Projektu
Całkowity koszt projektu netto:   19 960 124,42 zł
Całkowity koszt projektu brutto:  24 286 751,94 zł
Wydatki kwalifikowane:              12 644 946,77 zł
Kwota przyznanej dotacji:           10 748 204,75 zł
Pożyczka z WFOŚiGW:                 4 530 275,00 zł
Kredyt z Banku PBS:                     4 000 000,00 zł

Łączne oszczędności finansowe uzyskane w wyniku przeprowadzonych przetargów:

33%

12 684 424,86

 

 

Informacje podstawowe

 

Pierwsze roboty budowlane rozpoczęto w lipcu 2009 r.
Roboty budowlane zakończono w maju 2011 r.
Ostateczne rozliczenie Projektu nastąpi przed końcem sierpnia 2011 r.

                                      

                                      Kontrakt I

 

Budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy – Baldram – Kwidzyn, Budowa kanalizacji 
                                   sanitarnej w ul. Malborskiej w Kwidzynie

 

 

Wykonawca: Melbud S.A.


Wartość kontraktu: 3 774 251,92 złTermin realizacji: 05.2010 - 04.2011
                                       Kontrakt II

      Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu w ul. Łąkowej oraz ul. Krętej w  
                      Kwidzynie, Budowa
wodociągu w ul. Zimnej w Kwidzynie

 

Wykonawca:

Zakład Usług Wielobranżowych
Krzysztof Strzelczyk

Wartość kontraktu: 1 672 053,32 zł

Termin realizacji: 05.2009 - 12.2009

 

 

                                              Kontrakt III

 

   Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ul. Kolistej, Łamanej,   
                      Wielkiej, Stawki, Studziennej, Poligonowej w Kwidzynie

 

Wykonawca:
Dekpol Sp. z o.o. – lider konsorcjum

B&W Usługi Ogólnobudowlane

Bożena Dzidkowska – partner

Wartość kontraktu:
3 644 311,91 PLN – roboty wodno-kanalizacyjne
1 965 594,08 PLN – roboty drogowe

Termin realizacji: 08.2010 - 05.2011

 

                                      Kontrakt IV

 

                  Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w  
                        ul. Drzymały, Przyrzecznej, Karowej w Kwidzynie,

                            Budowa wodociągu w ul. Górnej w Kwidzynie

         Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem 
                                      deszczowym nr 20 do rzeki Liwy

 

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

DAMAR Damian Klebba

Wartość kontraktu:
3 121 508,06 zł

 

Termin realizacji:
06.2009 - 05.2010

 

 

                                     Kontrakt V

 

       Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Kwidzynie

    Budowa kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera                
                                                         w Kwidzynie

  Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na terenie byłej jednostki wojskowej  
                                    przy ul. 11- go Listopada w Kwidzynie

       Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem  
                                            deszczowym nr 19 do rzeki Liwy

 

 

 

 

Wykonawca:
PUPB Alfa Sp. z o.o.

Wartość kontraktu:
3 121 508,06 zł

 

Termin realizacji:
08.2009 - 12.2009

 

 

 

 

                                      Kontrakt VI

 

                          Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kwidzynie

 

 

 

 

 

 Wykonawca:


Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
DAMAR Damian Klebba

Wartość kontraktu:
573 915,09 zł

Termin realizacji:
05.2010 - 07.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Kontrakt VII

 

   Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fredry oraz ul. Kochanowskiego w Kwidzynie

 

 

 

Wykonawca:

Zakład Usług Wielobranżowych
Krzysztof Strzelczyk

Koszt (netto):
 318 390,92 zł

Termin realizacji:

05.2010 - 09.2010

 

 

 

 

                                    Kontrakt VIII

 

        Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Miłosna w Kwidzynie

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe                                                                 „Inżbud” Z. Zehner , M. Środa Sp.j.

Wartość kontraktu:
713 906,19 zł

Termin realizacji:

06.2010 - 11.2010

                                        

                                       Kontrakt IX

 

     Likwidacja lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Baldram i Tychnowy

 

Wykonawca:
Zakład Usług Wielobranżowych
Krzysztof Strzelczyk

Wartość kontraktu:
160 000 zł

Termin realizacji:

05.2011

 

 

                                      Kontrakt X

                      Inżynier Kontraktu dla Kontraktów na roboty budowlane

 

Wartość kontraktu:
890 000 zł
 

                                       Kontrakt XI


                     Dokumentacja techniczna, studium wykonalności

 

Wartość kontraktu:
614 174 zł                                    

                                        Kontrakt XII


                   Prowadzenie działań informujących i promocyjnych

 Wartość kontraktu:
150 000 zł


                              Efekty

                                         17,5 km sieci kanalizacji sanitarnej

7,5 km sieci wodociągowej

5,7 km sieci kanalizacji deszczowej

2 podczyszczalnie wód deszczowych

14 przepompowni ścieków

2 zlikwidowane lokalne oczyszczalnie ścieków

2092 osób podłączonych do kanalizacji sanitarne 

 

 

 
         
           
  Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn