Menu  Informacje o projekcie Linki
 
 

 
Nazwa projektu:

                 „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej 
                 w aglomeracji Kwidzyn”
                 Fundusz, Oś, Działanie, Poddziałanie
                 Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
                 (POIiŚ) w ramach:
  
               
                 Osi priorytetowej I - „Gospodarka wodno-ściekowa”                                                      
                 Działania 1.1 - „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”


Struktura finansowania:

                 Struktura finansowania (kwoty netto):
                          
                 Dotacja POiIŚ                10 904 857,57 PLN
                 Pożyczka WFOŚiGW       4 530 275,00 PLN
                 Środki własne                   8 772 704,50 PLN

Główne zadania:


                 Przedmiotem Projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
                 sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn” (Nr POIS.01.01.00-00-018/08) jest
                 kompleksowa rozbudowa i wymiana systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
                 odbioru ścieków na terenie aglomeracji Kwidzyn. Przedsięwzięcie realizowane będzie
                 na terenie aglomeracji Kwidzyn, wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody
                 Pomorskiego  nr 83/06 z dnia 29.08.2006r. W ramach projektu przewidywana jest 
                 wymiana i rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej i uzupełnienie systemu
                 wodociągowego, likwidacja dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości
                 Tychnowy i Baldram. W ramach projektu przewidywany jest także rozdział
                 kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową oraz montaż urządzeń
                 podczyszczających wody opadowe. Beneficjentem środków i właścicielem majątku
                 powstałego w ramach realizacji przedsięwzięcia będzie Przedsiębiorstwo
                 Wodociągowo – Kanalizacyjne w Kwidzynie Sp. z o.o. Spółka jest jedynym
                 operatorem świadczącym usługi i realizującym zadania z zakresu gospodarki wodno-
                 ściekowej na terenie miasta Kwidzyn.

                 Projekt obejmuje 9 kontraktów na roboty budowlane oraz 3 kontrakty na usługi
                 Ponadto w ramach projektu przewidziano funkcjonowanie JRP oraz rezerwę
                 inwestycyjną.

                 Umowa nr POIS.01.01.00-00-018/08-00
 

 

 

 
         
           
  Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn